Projektin tulokset 1 – Lähtökohta ja näkökulmat

 

Projektin tulokset 1: Report of the Analysis Phase

Tiivistelmä raportista:

Tässä raportissa keskityttiin tutkimaan oppimisvaikeuksista kärsivien henkilöiden toimimista Digivalmentajina Itävallan alakouluissa. Raportin mukaan Digivalmentajat arvostivat työtään lasten kanssa monipuolisten ja kiinnostavien tehtävien vuoksi, mutta toivoivat tehtävässään näkyvämpää roolia, sekä säännöllistä palkkaa. Viestintä ja vuorovaikutus olivat heidän mielestään keskeisiä asioita työn kannalta. Haasteita nähtiin mm. pitkissä työpäivissä, edellisten Digivalmentajien havainnoinnissa, sekä lasten tunteiden hallitsemisessa.

Itävaltalaiset opettajat ja koulunjohtajat pitivät Digivalmentajia ja heidän työtään ratkaisevana tukena, joka paransi oppilaiden ja opettajien digitaalisia ja sosiaalisia taitoja. Haasteita kuitenkin se, että yhteistyölle Digivalmentajien kanssa varattu aika oli niin rajallinen. Oppilaat näkivät Digivalmentajat monipuolisena tukena, mutta olivat epävarmoja heidän roolistaan koulussa. Digivalmentajien kokonaisvaltainen myönteinen vaikutus ilmaistiin selvästi, korostaen kuitenkin toiminnan selkeyttämisen ja jonkinlaisen palkkion tarvetta.

Irlannissa potentiaaliset tulevat Digivalmentajat ilmaisivat innostusta ja arvostusta tulevaa rooliaan kohtaan ja nimesivät tavoitteekseen positiivisen vaikutuksen oppimisympäristöön. Raporttia varten haastatellut Irlannin opettajat ja koulunjohtajat eivät tunteneet vielä projektia kovinkaan hyvin, mikä rajoitti kyselyyn osallistumista. Irlannin avainhenkilöt odottivat myönteisiä tuloksia, mutta ilmaisivat huolia viestintä- ja vuorovaikutusongelmista ja korostivat kattavan koulutuksen tarvetta.

Suomessa kyselyyn osallistuneet avainhenkilöt osoittivat yhtenäistä ymmärrystä ja kannatusta tulevien Digivalmentajien koulutukselle, ja tunnistivat roolin mukanaan tuomat mahdollisuudet. Suomalainen näkökulma korosti Digivalmentajien myönteisiä vaikutuksia ammatilliselle kasvulle, vihjaten siihen, että rooli voisi parantaa paitsi oppimisympäristöä myös roolissa toimivien henkilöiden ammatillista kehitystä.

 

Projektin tulokset 2 – Opetussuunnitelma ja koulutusohjelma

Currently, all partners are working on Project Result 2. While the University of Graz is focusing on the general layout of the curriculum, atempo, Trycamps, and St John of God are involved in developing the content for individual modules (PR 2.1, PR 2.2, PR 2.3, and PR 2.4).

Opetussuunnitelmamme ja siihen liittyvä koulutusohjelmamme ovat saatavilla syksyllä 2024

 

Projektin tulokset 2.1 – Koulutusmoduuli 1: Digitaaliset perustaidot

St John of God: Työn alla

Oppimateriaalit

Projektin tulokset 2.2 – Koulutusmoduuli 2: Mediakompetenssi

Projektin tulokset 2.3 – Koulutusmoduuli 3: SAID Toolbox

 

Projektin tulokset 2.4 – Koulutusmoduuli 4: Sosiaaliset ja viestintätaidot

Projektin tulokset 3 – Pedagogisen henkilökunnan metodologinen opas

Projektin tulokset 4 – Koulujen käsikirja: suuntaviivat toteutusta varten

Trycamps: Työn alla

Kouluille suunnattu käsikirjamme ilmestyy syksyllä 2024